นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงเรียน นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครูคณิตศาสตร์ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครูเทคโนโลยี และนางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท.) ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน และนิเทศชั้นเรียนครูกลุ่มเป้าหมาย 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณครู วรรณวิภา ห้อยกอน ครูวิทยาศาสตร์ คุณครูอุชุกร ชัยประภา ครูคณิตศาสตร์ และอัจฉราพรรณ ปานศิลา คุณครูเทคโนโลยี โดยมีนายเสฐียร ดามาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมให้ข้อมูล