การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการ การขับเคลื่อน “แผนงานสพฐ.การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนพ.ศ. 2566 -2570 ” ประจำปีงบประมาณ 2566 เกี่ยวกับกลยุทธ์ /วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์ พร้อมรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน มีความ เข้าใจใน การปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน และพัฒนาบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กับการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพรราชนิพนธ์ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการรายงานการจัดกิจกรรม และชี้แจงหลักเกณฑ์กิจกรรม “การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน” ระดับเขตพื้นที่ 2 รายการ ได้แก่ 1 บันทึกยอดนักอ่าน 2) บันทึกหนังสือเล่มโปรด การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและ โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ถอดบทเรียน เกี่ยวกับการพัฒนายกระดับมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบาย 3 ดี การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมรักการอ่าน Active Learning ด้วยสื่อ เทคนิควิธีการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 213 Rs 8Cs กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด จำนวน 37 โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์