กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย  นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์