การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอนศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 6 มิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ร่วมสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับการนิเทศ  ได้แก่ นายชยุตพล  จินดาโสภณกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนายเอกชัย  พรมศักดิ์ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี