การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR รูปแบบ Online Open Class ผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30-11.00น นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ   ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา  ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR รูปแบบ Online Open Class ผ่านระบบ VDO Conference  โปรแกรม Google Meet  ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังการอบรมในการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์  วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3  โรงเรียนหนองโพพิทยา ครูผู้รับการนิเทศได้แก่ นางสาวประทานพร เฉลยถ้อย วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ครูผู้รับการนิเทศได้แก่ นางสาวขนิษฐา ศรีนิล วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2   โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่นางสาวธัญพร เรืองไทย วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 คณะกรรมการนิเทศหนุนเสริมระดับสถานศึกษาร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน ได้แก่ นางสาวกัญญา  ขำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร และนางสาวจินตรา  คาลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร cและนางณัฐกานต์  สุขะพิบูลย์  ครู โรงเรียนหนองโพพิทยา และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม, โรงเรียนหนองบัว, โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม, โรงเรียนพยุหะพิทยาคม, โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม, โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ร่วมสังเกตชั้นเรียน รูปแบบ Online Open Class เป็นการสร้างความเข้มแข็งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Lesson Study ร่วมกัน