ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร.สุเนตร  ขวัญดำ และ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นอย่างดี พร้อมการเข้าศึกษาดูงานตามกลุ่มงาน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์