ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนพนมรอกวิทยา

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมจิตร นุชสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนพนมรอกวิทยา ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และคณะตรวจเยี่ยมได้ให้ข้อแนะนำและการดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการประเมิน โดยมีนายอินทพงษ์ จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ