การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.20-10.10น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นายณัฏฐนันท์ โพธิ์ศรี วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังการอบรมในการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566