การอบรม”ทักษะการดูแลสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม”ทักษะการดูแลสุขภาพจิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในยุคดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์