นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ณ โรงเรียนหนองบัว โดยนิเทศการจัดการเรียนรู้ของ บุษกร ปนสันเทียะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
เวลา 13.00 น. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูสุนันทา คชเถื่อน ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่การออกแบบเทคโนโลยี