โครงการค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ปี 2566

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ปี 2566 โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีทักษะชีวิต สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตในการดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็น คณะกรรมการสภานักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 111 คน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ตามหลักสูตรค่ายทักษะชีวิต ฯ คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อาจารย์เสรี บุญประเทือง และ อาจารย์กำจร จันทร์ไข่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 141 คน ณ ห้องประชุมราขสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์