กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอ นวัตกรรมทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนิทรรศการโดยโรงเรียนในสหวิทยาเขตอัจฉราลัย พร้อมการนำเสนอ นวัตกรรมทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา นิทรรศการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นำโดย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขต อัจฉราลัย นิทรรศการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นำโดย นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นิทรรศการโรงเรียนตะคร้อพิทยา นำโดย นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา นิทรรศการโรงเรียนหนองบัว นำโดย นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว นิทรรศการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นำโดย นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นิทรรศการโรงเรียนวังข่อยพิทยา นำโดย นายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา และ นิทรรศการโรงเรียนวังบ่อวิทยา นำโดย นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์เจ้าภาพการจัดประชุมโดย โรงเรียนไพศาลีพิทยา นำโดย นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ณ ลานรำไพพฤกษา โรงเรียนไพศาลีพิทยา

ภาพจากไดร์ https://drive.google.com/drive/folders/1JVk-BLvOT2hWgEfelVH6TCouLeU1PTRz