การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ , นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการ และ นางสาวเกวลิน ขันธ์สุภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ มีการนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประเด็นท้าทาย จำนวน 3 ประเด็น ประเด็นท้าทายที่ 1 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และคุณลักษณะที่จำเป็นศตวรรษที่ 21  ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประเด็นท้าทายที่ 1 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ประเด็นท้าทายที่ 3 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย สำหรับสถานศึกษาสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์