การประชุมปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 ดำเนินการโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลงานจัดการศึกษา การอบรมวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการ Active Learning การวัดและประเมินผลทักษะการสื่อสาร ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินผลตามสมรรถนะด้านการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ทุกคน ทุกโรงเรียน จำนวน 108 คน และคณะทำงาน และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 126 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์