การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.20-11.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และได้รับความอนุเคราะห์เข้าร่วมการนิเทศชั้นเรียน จากท่านรศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมนิเทศหนุนเสริม ณ สถานศึกษา ได้แก่ นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม, นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับการนิเทศ 5 คน ได้แก่ นายประสพโชค กองแก้ว วิชา ทัศนศิลป์ ชั้น ม.1 นายศาศวัต โมราสุข วิชาภาษาเกาหลี ชั้น ม.6 นายเผ่าไทย เสียงแจ่ม วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขนิ่ม วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 และ นายกฤตคณิน วนิชไพบูลย์ วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม.6