นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

🗂 วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.50 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดยนิเทศการจัดการเรียนรู้ของ ครูสถาพร แก้วคำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี