นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูพิชยา กองแก้ว

เวลา 12.00 น. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูวิลาวัลย์ นาคภพ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่การออกแบบเทคโนโลยี