การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนโกรกพระ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.20-11.00น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนโกรกพระ รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet โดยผู้เข้าร่วมนิเทศหนุนเสริม ณ สถานศึกษา ได้แก่ นางเจนจิรา ชมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางมัลลิกา ทองอ่อน ครู หัวหน้าวิชาการ ครูผู้รับการนิเทศ 5 คน ได้แก่ นางสาวอนรรฆวี เรืองมาลัย ครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6/1 นางสาวสุกัญญา งามวิลัย ครู วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3/1 นางสาวบงกชพรรณ สิมาชัย ครู วิชา ภาษาไทย ชั้น ม.3/3 นางสาวพลอยชมพู สอยเหลือง ครู วิชา สังคมศึกษา ชั้น ม.5/1 และ นางรัชธิรส ทาประสิทธิ์ ครู วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3/3