การประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning : Co-5 Steps ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring โรงเรียนโกรกพระ รูปแบบ VDO Conference

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning : Co-5 Steps ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring โรงเรียนโกรกพระ รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยผู้เข้าร่วมประชุม PLC สะท้อนคิด ได้แก่ นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ ครูผู้รับผิดชอบการนิเทศภายใน , ครูผู้รับการนิเทศ 5 คน ได้แก่ นางสาวอนรรฆวี เรืองมาลัย ครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6/1 นางสาวสุกัญญา งามวิลัย ครู วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3/1 นางสาวบงกชพรรณ สิมาชัย ครู วิชา ภาษาไทย ชั้น ม.3/3 นางสาวพลอยชมพู สอยเหลือง ครู วิชา สังคมศึกษา ชั้น ม.5/1 และ นางรัชธิรส ทาประสิทธิ์ ครู วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.3/3 และ นางเมตตา ถวิลไทย พร้อมด้วย นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์