นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 6 มิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ โตประเสริฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวสุชา รอดวิหก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา