การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและร่างประกาศประกอบการสรรหาพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและร่างประกาศประกอบการสรรหาพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์