การประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning : Co-5 Steps ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring โรงเรียนหนองโพพิทยา

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม PLC สะท้อนคิด หลังการนิเทศ AAR รูปแบบ Online Open Class การจัดการเรียนการสอน Active Learning : Co-5 Steps ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring โรงเรียนหนองโพพิทยา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยผู้เข้าร่วมประชุม PLC สะท้อนคิด ได้แก่ นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ ครูผู้รับผิดชอบการนิเทศภายใน , ครูผู้รับการนิเทศ 4 คน ได้แก่ นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 , นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม วิชา ฟิสิกส์ 5 ชั้น ม.6 นายสมจิตร สุขชาลี ครู วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.4 และ นางสาวมูนีรา ลิเก ครู วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์