การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา รูปแบบ VDO Conference

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.20-11.00น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet โดยผู้เข้าร่วมนิเทศหนุนเสริม ณ สถานศึกษา ได้แก่ นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ ครูผู้รับผิดชอบการนิเทศภายใน , ครูผู้รับการนิเทศ 4 คน ได้แก่ นางสาวกาญจนา กันแก้ว ครู วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 , นางสาววารินธร ดุลยพันธ์ธรรม วิชา ฟิสิกส์ 5 ชั้น ม.6นายสมจิตร สุขชาลี ครู วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.4 และ นางสาวมูนีรา ลิเก ครู วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1