ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพศาลีพิทยา และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพศาลีพิทยา และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท เด็กชายพิพัฒน์ ทิพย์วงค์ นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพศาลีพิทยา เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น