นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 6 มิติ และการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนโกรกพระ โดยมีนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สะท้อนการดำเนินงาน ครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวบงกชพรรณ สิมาชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวศิริวรรณ จันทะจร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต