การนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์วิทยาคม รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.20-11.00น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการนิเทศชั้นเรียน สังเกตุการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย กระบวนการ Co-5 STEPs รูปแบบ Online Open Class ณ โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิ์วิทยาคม รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet โดยผู้เข้าร่วมนิเทศหนุนเสริม ณ สถานศึกษา ได้แก่ นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสาวอภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูผู้รับการนิเทศ 4 คน ได้แก่ นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ วิชา การงานอาชีพ ชั้น ม.6/2 นายฐาปนิก ศาลศาลา วิชาศิลปะ ชั้น ม.5/1 นางสาวนุจริน สุทธตั้ง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1/1 และ นายมาโนช แยบเกษตร วิชา ฟิสิกส์ ชั้น ม.5/1