การประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18)

วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18) มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของเขตตรวจราชการที่ 18 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านระบบ Zoom Meeting