การประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา และระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา และระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มี ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ที่ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 4 คน รวมผู้เข้าประชุมจำนวน 148 คน