นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 6 มิติ และการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสะท้อนการดำเนินงาน โดยครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ อินทลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนายสาธิต เกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา