โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินการสรุปผลและจัดทำฐานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 จัดทำข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมไว้ในหลายระดับ ได้แก่ ครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศระดับประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนิน โครงการระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์