การประชุมคณะกรรมการจัดข้อมูลรายละเอียดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดข้อมูลรายละเอียดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์