นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 6 มิติ และการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การอ่านและการเขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา โดยมี นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสะท้อนการดำเนินงาน โดยครูผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาววิไล ทองไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่าน