การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน)

วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 โดยมีการแบ่งกลุ่มพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน) โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมตรวจเยี่ยมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและมอบนโยบายการดำเนินงานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี