การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบ Video Conference

วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมการมอบนโยบายและหารือข้อราชการ มีการแจ้งข้อราชการเรื่องความเข้มแข็งของเขตพื้นที่สู่การสร้างคุณภาพของสถานศึกษา โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแจ้งข้อราชการเรื่อง การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย , การสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ,การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,การประกวด OBEC AWARD ระดับชาติ ,ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 และการดำเนินการระดับ สพฐ. สพท และสถานศึกษา มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video Conference