การคัดเลือกสถานศึกษาปลอดขยะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดขยะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะที่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs ให้เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานด้านการจัดการขยะร่วมกันให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์