การแข่งขันกีฬาภายใน “โป่งข่ามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โป่งข่ามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีทักษะในการเล่นกีฬา และรักการออกกำลังกาย ฝึกความเข้มแข็ง อดทน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้ มาในรูปแบบ “เอกลักษณ์ไทย 4 ภาค” โดยมีการแสดงพิธีเปิดที่หลากหลายตามวัฒนธรรมของภาคนั้นๆ เช่น การเต้นกำรำเคียว เกี้ยวกระบี่ พยุหะคีรีแผ่นดินทอง