การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และมีการนำเสนอผลงานทางวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว PA ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ และ ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พร้อมการนำเสนอ นวัตกรรมทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา โดย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์เจ้าภาพการจัดประชุมโดย โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม นำโดย นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม พร้อมด้วยนายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และคณะครู ณ หอประชุมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

ภาพจากไดร์ฟเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1yL-iKAcRi_Zw5orXqOfYit_c2yJ8Aq8f