การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PL C )เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียน แก่ครูผู้สอน โดยประชุมผ่านรูปแบบ VDO Conference Google Meeting