ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วัน จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มเติมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร