การประชุมระดมความเห็นกลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ , นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา และ นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่วมการประชุมระดมความเห็นกลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา (Graph Hotel) กรุงเทพมหานคร