การประชุมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรดิจิทัล สู่ประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18”

วัน เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรดิจิทัล สู่ประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18″ โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็น องค์กรดิจิทัล ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (คุณภาพคน : คุณภาพการศึกษา) และการบรรยายหัวข้อ”การบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษากับผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาที่คาดหวัง” โดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และ การบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” วิทยากรโดย นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมกิจกรรมการถอดบทเรียน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนคุณภาพสร้างองค์กรคุณภาพ” PLC โดย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และทีมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1vf3WRrsleRFr2THxcYB9xuB2Jk0S8zG-