การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ” ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ” ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์