การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ครั้งที่ 8/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ , นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล, นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น, นายวิจิตรจินตนา ผู้แทนครู , ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ , นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา , นางอิสริยาพันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  นายชำเรือง เรืองขำผู้แทน ก.ค.ศ. และ นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการและ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย