การประประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวธัญญภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา นายจักกฤษณ์ สนอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaqching Team) ในการประประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และนางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์