ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดพญาชมภู จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดพญาชมภู จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดย นายณัฐวัฒน์ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาชมภู คณะครู นักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กิจกรรมศึกษางานแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์