การประชุมปฏิบัติการประเมิน ตัดสินและคัดเลือก ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และชุมชนทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปังบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการประเมิน ตัดสินและคัดเลือก ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 Best of the Best การนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และชุมชนทางวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปังบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ที่เข้ารอบ จำนวน 12 ผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม Best of the Best ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพที่เป็น เผยแพร่ทางเว็บไซด์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และตรงกับนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จุดเน้นที่ 7 การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์