การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว PA สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว PA สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยและวัตกรรมการศึกษาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมการศึกษาในการปฏิบัติงาน ใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง และได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 2 ท่านเป็นวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ ผศ.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยผู้เข้าประชุม เป็นการสมัครใจเข้ารับการพัฒนา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ทุกคน รวมทั้งสิ้น 100 คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Ew3Lkag5_tohvv2Mx6rxukZ3gsJ6IUzQ