การประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ รุ่น 2

เมื่อวันศุกร์ที่14 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ รุ่น 2 ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้เรียนต่อ” ประธานพิธีเปิดการประชุมโดย นางอัญชลี วันทอง รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย การถอดบทเรียนโรงเรียนนำร่อง 15 โรงเรียน การถอดบทเรียนทีมเจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาฯ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์