พิธีวันสถาปนาโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ครบรอบ 45 ปี

วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ครบรอบ 45 ปี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้ปกครอง คณะครูศิษย์เก่าโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความประสงค์ ในการจัดซื้อหรือจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์