กลุ่มอำนวยการได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  กลุ่มอำนวยการ โดย  นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์